March 21, 2011

Post-Industriële Biotoop

Post-industriële Biotoop
Industriële en braakliggende gebieden als zelfstandige biotoop waar planten en dieren een leefwijze gevonden hebben om te kunnen coëxisteren met dit ‘lastige’ landschap. De industriële productieprocessen hebben tot een nieuwe bodemsoort geleid met specifieke eigenschappen, zoals hogere concentraties zouten en zware metalen, vaak voedselarm en sterk verdicht, waarin alleen flora en fauna voorkomen die gedijen onder deze extreme levensomstandigheden. EW

Ester van de Wiel, Utrecht Manifest, Werklandschap EET